Regulamin

Regulamin świadczenia usługi
opracowania biznesplanu
z dnia 19 marca 2018 r.

Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich Wykonawca, Kantorino Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61 lok. 228, 01-031 Warszawa., wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401080, NIP 5252520486, o kapitale zakładowym wynoszącym 310.000 złotych polskich w pełni opłaconym, reprezentowany przez Marcina Mazura – Prezesa Zarządu, zobowiązuje się do opracowania syntetycznego biznesplanu wraz z dokumentacją towarzyszącą („biznesplan”) na rzecz Klienta, osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego, zamawiającego wykonanie biznesplanu.

Wykonawca, wnosząc swoją wiedzę i doświadczenie biznesowe, podejmuje się przygotować biznesplan na podstawie pomysłu Klienta. Działanie Wykonawcy nie jest sprowadzone wyłącznie do zadania wypełnienia gotowych arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji wyników ale do wspólnego z Klientem wypracowania rozwiązań zmniejszających ryzyko, podnoszących wyniki finansowe, zmniejszających wymagane zaangażowanie finansowe oraz do proponowania rozwiązań korzystnych z punktu widzenia pozyskania finansowania. Zważywszy na fakt, iż Wykonawca w ramach wykonania biznesplanu przeprowadza jego audyt, prowadzi konsultacje z Klientem oraz analizuje różne warianty aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Klienta, Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że działając w najlepszej wierze na rzecz Klienta Wykonawca ma prawo do wydłużenia czasu przygotowania biznesplanu bez konsekwencji a podane w regulaminie terminy realizacji przez Wykonawcę są orientacyjne. Klient ma świadomość, że zamawia wyjątkową, innowacyjną usługę konsultacyjną, że w istocie Wykonawca przygotowuje kilka biznesplanów wnosząc swoją wiedzę i doświadczenie, wybierając na potrzeby Klienta najkorzystniejszy.

Zawarcie umowy

W celu uzyskania biznesplanu Klient dokonuje wyboru jednego z wariantów wykonania biznesplanu (STARTUP, STANDARD, ENTERPRISE), różniących się czasochłonnością wykonania, zakresem informacyjnym oraz ceną. Po wyborze optymalnego wariantu biznesplanu Klient wysyła poprzez formularz zamówienia swoje dane identyfikacyjne, które zostaną wykorzystane do wystawienia faktury pro-forma.

Zawarcie umowy następuje poprzez zapłatę przez Klienta faktury pro-forma. Nieopłacenie przez Klienta faktury pro-forma w ciągu 14 dni od daty wystawienia zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania biznesplanu. Zakres informacyjny biznesplanu objęty daną opcją jest określony na stronach kantorino.com i stanowi zobowiązanie Wykonawcy. Każdy wariant posiada zróżnicowaną cenę, o wyborze danej opcji decyduje wartość zapłaty na podstawie faktury pro-forma, która jednoznacznie wskazuje wybraną opcję.

Wystawiając fakturę pro-forma na wykonanie biznesplanu Wykonawca oświadcza, że:

 • Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i zasoby, pozwalające na wykonanie biznesplanu z zachowaniem najwyższej staranności, uwzględniając profesjonalny charakter działalności Wykonawcy;
 • Posiada rezerwy czasowe pozwalające na wykonania biznesplanu w ustalonym terminie;
 • Posiada wiedzę i doświadczenie co do oczekiwań co do treści opracowania podmiotów, o których mowa powyżej, pozwalającą na przygotowanie biznesplanów zgodnie z tymi oczekiwaniami, cechujących się dużą skutecznością;
 • Korzystanie z biznesplanu przez Klienta nie naruszy jakichkolwiek praw przysługujących osobom trzecim.

Klient zlecając wykonanie biznesplanu przyjmuje do wiadomości, że biznesplan jest chroniony prawami autorskimi materialnymi (majątkowymi) i niematerialnymi, które należą wyłącznie do Wykonawcy. Wykonawca ma prawo do oznaczenia biznesplanu informacjami o Wykonawcy, w szczególności do oznaczenia logiem, danymi Wykonawcy oraz danymi osób zaangażowanych w wykonanie biznesplanu wraz z danymi kontaktowymi. Wykonawca nie przenosi w żadnym zakresie praw autorskich materialnych na Klienta. Klient wykorzystuje biznesplan w zakresie tzw. dozwolonego użytku, na który składają się:

 • Wykorzystanie wyłącznie w celu weryfikacji zamierzeń inwestycyjnych Klienta;
 • Przedłożenie biznesplanu instytucjom zajmującym się finansowaniem przedsięwzięć, tj. funduszom inwestycyjnym, inwestorom prywatnym oraz bankom.

W odniesieniu do biznesplanu zabronione jest, bez wyraźnej, pisemnej zgody Wykonawcy:

 • Powielanie;
 • Publikowanie w całości lub we fragmentach;
 • Udostępnianie osobom trzecim niezwiązanym z procesem inwestycyjnym;
 • Modyfikowanie;
 • Odsprzedaż.

Termin wykonania

Termin wykonania biznesplanu wynosi do 30 dni kalendarzowych od chwili dostarczenia przez Klienta Wykonawcy wszystkich niezbędnych informacji o przedsięwzięciu opisywanym w biznesplanie. Zakres biznesplanu może ulec zmianie, gdy jest to uzasadnione szczególnym charakterem przedsięwzięcia lub w przypadku, gdy Klient zamówi niezależnie dodatkowe usługi jak np. badania rynkowe, które zostaną ujęte w biznesplanie.

W trakcie trwania umowy Klient zobowiązuje się przekazywać Wykonawcy zestawienia obejmujące wszelkie informacje oraz dokumenty, które są niezbędne do przygotowania biznesplanu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Po każdorazowym udzieleniu odpowiedzi przez Klienta odnośnie przekazywanych informacji oraz dokumentów, w przypadku braku zastrzeżeń zgłoszonych w terminie 7 dni od dnia ich przekazania, uznaje się, że Wykonawca posiada informacje oraz dokumenty w prawidłowej postaci celem dalszego przygotowania biznesplanu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie opracowywania biznesplanu mogą pojawiać się wnioski mające wpływ na kształt poszczególnych informacji i dokumentów i wobec tego Klient zobowiązuje się do dokonania wobec nich korekt strukturalnych celem dalszego przygotowywania biznesplanu przez Wykonawcę. W ramach współpracy Klient zobowiązuje się do wnoszenia uwag do otrzymanych wstępnych wersji lub części biznesplanu w terminie 3 dni od ich otrzymania.

Przekazanie przedmiotu umowy

Biznesplan zostanie przekazany przez Wykonawcę Klientowi w sposób udokumentowany (dowód nadania przez Wykonawcę lub dowód odbioru przez Klienta). Przekazanie następuje wraz z wystawieniem Klientowi faktury VAT. Przekazanie może nastąpić drogą elektroniczną. Odbiór biznesplanu nie powoduje wygaśnięcia roszczeń z tytułu rękojmi za wady dzieła. W przypadku zgłoszenia wad w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty odbioru biznesplanu, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. Wady mogą mieć charakter m.in. techniczny, funkcjonalny, programistyczny bądź jakikolwiek strukturalny, który mógłby kolidować i być sprzeczny z interesem Klienta.

Postanowienia ogólne

Klient przyjmuje do wiadomości, że w wyniku przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz biznesplan może wskazywać na nieopłacalność planowanej inwestycji, nadmierne ryzyko oraz w inny sposób może wyrażać opinię negatywną odnośnie zamierzeń inwestycyjnych Klienta. Negatywna ocena planowanego przedsięwzięcia również stanowi wywiązanie się Wykonawcy z umowy i nie jest podstawą do odstąpienia od umowy przez Klienta.

W przypadku, gdyby Klient po wykonaniu umowy stwierdził konieczność dokonania zmian z powodu błędów w przesłanych przez niego informacjach lub ich niekompletności, poprawki mogą zostać dokonane przez Wykonawcę za odrębnym wynagrodzeniem.

W przypadku naruszenia terminu wykonania biznesplanu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w postaci odsetek ustawowych od zapłaconej przez Klienta kwoty za każdy dzień zwłoki. Dotyczy to również przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku terminu usunięcia wad.

W przypadku naruszenia terminu wykonania biznesplanu z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości odsetek ustawowych od zapłaconej przez Klienta kwoty za każdy dzień zwłoki. W przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni kalendarzowych Wykonawca ma prawo uznać wykonanie biznesplanu za dokonane i wystawić Klientowi fakturę VAT przekazując biznesplan w stanie, w jakim znajduje się. Nie wyłącza to uprawnienia Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania o wartości przenoszącej wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Biznesplan zostanie wykonany w oparciu o informacje dostarczone przez Klienta których Wykonawca nie ma obowiązku weryfikować uznając je za informacje wiarygodne. Weryfikacja informacji dostarczonych przez Klienta oraz inne dodatkowe usługi jak np. badania rynkowe, które zostaną ujęte w biznesplanie, mogą być przedmiotem zamówień za odrębnym wynagrodzeniem.

Zasada zachowania poufności

W związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy Wykonawca uzyska dostęp do informacji i dokumentów poufnych o kluczowym znaczeniu dla Klienta, obejmujących w szczególności, choć niewyłącznie:

 • Informacje na temat opracowanego przez Klienta modelu biznesowego i koncepcji świadczonych usług;
 • Informacje technologiczne dotyczące opracowywanego przez Klienta rozwiązania teleinformatycznego;
 • Informacje na temat szacunków dokonanych przez Klienta w związku z powyższym modelem biznesowym;
 • Każdą informację, w tym także informację wytworzoną przez Wykonawcę w związku z wykonaniem niniejszej umowy, o charakterze technicznym technologicznym, handlowym, finansowym, organizacyjnym i innym, która posiada wartość dla Klienta, a która jest możliwa do zidentyfikowania jako informacja poufna, nie jest powszechnie znana, a która zostanie przekazana Wykonawcy w związku z opracowywaniem biznesplanu.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że ujawnienie, czy też wykorzystywanie informacji poufnych przez Wykonawcę oraz podmioty trzecie może narazić Klienta na znaczną szkodę, w tym wpłynąć ujemnie na konkurencyjność Klienta. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności celem ochrony informacji poufnych Klienta:

 • Nieujawnianie i nieudostępnianie informacji poufnych jakimkolwiek osobom trzecim (za wyjątkiem podwykonawców Wykonawcy, np. dokonujących analizy prawnej);
 • Zapewnienie bezpiecznego przechowywania informacji poufnych otrzymanych lub udostępnionych w formie elektronicznej oraz ich ścisłej ochrony przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, zgodne z aktualnie obowiązującymi standardami zabezpieczeń systemów teleinformatycznych;
 • Zapewnienie bezpiecznego przechowywania wszelkich nośników informacji poufnych, niezależnie od ich rodzaju, w tym w szczególności – choć niewyłącznie – wydruków, kserokopii, elektronicznych nośników danych, etc., w sposób zapewniający ich ochronę przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich;
 • Niewykonywanie, bez wyraźnej zgody Klienta, wyrażonej w formie pisemnej, jakichkolwiek kopii informacji poufnych, w szczególności niewykonywania kopii dokumentów zawierających informacje poufne, kopii nośników cyfrowych zawierających informacje poufne, a także kopii informacji poufnych w ramach systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Wykonawcę, w tym poprzez przesyłanie informacji poufnych pocztą elektroniczną. Celem uniknięcia wątpliwości zakres zobowiązania nie obejmuje wykonania biznesplanu;
 • Prowadzenie w formie pisemnej lub elektronicznej spisu obejmującego dane identyfikacyjne osób, które uzyskały dostęp do Informacji Poufnych oraz wszelkie sporządzone kopie informacji poufnych, a także niezwłocznego udostępniania tego spisu na każde żądanie Klienta;
 • Po wygaśnięciu niniejszej umowy, a także na każde żądanie Klienta – dokonanie trwałego, nieodwracalnego zniszczenia wszelkich wykonanych kopii informacji poufnych, a także, wedle wskazania Klienta – zwrotu lub zniszczenia przekazanych nośników zawierających informacje poufne;
 • Niezwłocznego informowania Klienta o wszelkich przypadkach naruszenia zobowiązań, o których mowa powyżej.
 • Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji poufnych w jakimkolwiek celu innym niż wykonanie biznesplanu i zapewnić, że informacje poufne nie będą wykorzystywane w innych celach przez jakiekolwiek inne osoby, którym udostępni informacje poufne w związku z ich udziałem w wykonaniu biznesplanu. 
 • Informacji poufnych nie stanowią informacje, które zostały ujawnione do wiadomości publicznej, chyba że ich ujawnienie nastąpiło w wyniku bezprawnego działania lub zaniechania Wykonawca lub osób trzecich.
 • W przypadku wątpliwości Klienta co do oceny przez Wykonawcę otrzymanych informacji, czy stanowią one informacje poufne czy też takimi nie są, Klient powinien wyraźnie oznaczyć wybrane, przekazywane informacje, że są informacjami poufnymi.

Zobowiązanie do zachowania w poufności informacji poufnych nie dotyczy przypadków: 

 • Udostępnienia przez informacji poufnych, które Wykonawca jest zobowiązany ujawnić na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Klienta o ich udostępnieniu, a w przypadku, gdy w świetle okoliczności było to niemożliwe – niezwłocznego poinformowania Klienta o udostępnieniu informacji poufnych bezpośrednio po ich udostępnieniu; 
 • Wykonywania tymczasowych kopii niezbędnych do zapoznania się z Informacjami Poufnymi przez osoby uprawnione z uwagi na specyfikę funkcjonowania systemów teleinformatycznych Wykonawcy; 
 • W których informacje poufne zostały udostępnione z wyraźnym, pisemnym wyłączeniem przez Klienta zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności; 
 • Udostępniania informacji poufnych na rzecz osób świadczących na rzecz Wykonawcy pracę w oparciu o umowę o pracę, umowy cywilnoprawne lub stosunek korporacyjny, pod warunkiem jednak, że jest to niezbędne z uwagi na funkcję tych osób w procesie wykonania biznesplanu, i jedynie w przypadku, gdy osoby te zostały zobowiązane do zachowania poufności w zakresie, który swą treścią nie odbiega istotnie od treści zobowiązań obciążających Wykonawcę w oparciu o postanowienia niniejszej umowy. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne; 
 • Udostępniania, w tym przesyłania informacji poufnych doradcom prawnym i finansowym Wykonawcy, pod warunkiem, że osoby te na podstawie odrębnych przepisów zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej. 
 • W przypadku naruszenia zobowiązań w zakresie obowiązku ochrony informacji poufnych, naprawienie szkody poniesionej przez Wykonawcy nastąpi poprzez zapłatę na rzecz Klienta kary umownej w kwocie 50.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.  

Intencją stron jest zachowanie informacji poufnych w tajemnicy w najdłuższym możliwym czasie, również po wygaśnięciu niniejszej Umowy, przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia jej zawarcia.

Szanując Klienta, choć sam fakt wykonania biznesplanu dla Klienta nie mieści się w definicji informacji poufnych, Wykonawca nie będzie bez zgody Klienta informować o wykonaniu na jego rzecz biznesplanu.

Postanowienia końcowe

 • Nieważność postanowienia regulaminu nie oznacza nieważności całości regulaminu. W wypadku, jeżeli jakiekolwiek postanowienia regulaminu okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność innych postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia postanowień nieważnych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotną intencją stron. 
 • Niniejszy regulamin zastępuje wszelkie ustne i pisemne porozumienia oraz umowy dotyczące zachowania poufności zawarte przed dniem zawarcia umowy zgodnie z niniejszym regulaminem. 
 • Prawem właściwym dla umowy zawartej zgodnie z niniejszym regulaminem i jej interpretacji jest prawo polskie. 
 • Wszelkie zmiany względem regulaminu wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci porozumienia. 
 • Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa. 
 • Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy rzeczowo dla siedziby Wykonawcy.