Kodeks Dobrych Praktyk

Kodeks Dobrych Praktyk

Kodeks Dobrych Praktyk lub inaczej Dobre Praktyki Biznesowe to zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych. Dobre praktyki biznesowe łączymy ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR – corporate social responsibility). U podstaw działania spółki KANTORINO leży przekonanie o wzajemnej równości firm względem innych firm ale i względem ich pracownikami. Nie uznajemy wykorzystywania nierównej pozycji stron.

Kodeks Dobrych Praktyk KANTORINO

Do praktycznych zasad jakimi kieruje się KANTORINO należą:

  • zachowanie waloru informacyjnego – dążenie do pełnego informowania stron o wszystkich istotnych elementach współpracy z pełnym opisem zakresu współpracy ale również z przedstawieniem znanego ryzyka;
  • zachowanie waloru celowości – dążenie do poznania klienta i jego rzeczywistych potrzeb w celu oferowania usług faktycznie przydatnych i mających realny wpływ na wynik finansowy klienta;
  • zachowanie waloru wykonalności – dążenie do poznania klienta i jego zdolności do terminowego wywiązania się ze zobowiązań, oferowanie warunków minimalizujących ryzyko niewypłacalności;
  • zachowanie waloru poufności – zapewnienie pełnej ochrony informacji pozyskiwanych przez strony, dbałość o ograniczanie dostępu do poufnych informacji do pracowników faktycznie wykorzystujących uzyskane informacje oraz zapewnienie warunków pracy ułatwiających zachowanie poufności. Zasada ta dotyczy wszystkich kontaktów we wszystkich fazach – przedsprzedażowej, sprzedażowej, wykonawczej i posprzedażowej, nawet gdy nie jest to uregulowane umowami;
  • zachowanie waloru uczciwości – celem działania dostawcy usług nie jest dostarczenie usługi zamawiającemu ale dostarczenie wartości końcowemu klientowi, dostawca powinien wspierać odbiorcę w realizacji jego celów i oferować rozwiązania realizujące oczekiwane cele;
  • zachowanie zasad moralnych i społecznych – dotyczy całokształtu współpracy.

Kierujemy się powyższymi zasadami i od naszych partnerów handlowych i biznesowych oraz klientów oczekujemy uznania i stosowania w praktyce dobrych praktyk biznesowych.