Zarządzanie kryzysem

KANTORINO służy doradztwem w zakresie zarządzania kryzysem. Dostrzeżenie kryzysu i podjęcie szybkich działań jest najlepszym ratunkiem dla firmy.

Nie popełniaj 7 grzechów głównych kadry zarządzającej, będących powodem nieudanych i spóźnionych restrukturyzacji:

  • fałszywy komfort – świadomość kosztów wychodzenia z kryzysu hamuje kadrę przed działaniami,
  • kryzys przywództwa – brak zaufania do tych, których obwinia się o powstanie kryzysu,
  • myślenie wycinkowe – sądzenie, że zmiana tylko wybranego obszaru wystarczy do poprawy sytuacji,
  • niewłaściwa diagnoza problemów – tendencyjna,
  • brak planu naprawczego lub niewłaściwy plan naprawczy,
  • brak orientacji strategicznej – podejmowane są działania krótkoterminowe aby szybko uzdrowić firmę, ale na dłuższą metę są niewystarczające,
  • brak zarządzania naprawczego – działanie powinno być konsekwentne.

Zaufaj niezależnej ocenie naszych konsultantów. Oferujemy zarządzanie wychodzeniem z kryzysu w modelu wielofazowym:

Faza 1

Analiza przyczyn kryzysu. Celem jest ocena zdolności firmy do przeżycia.

W tej fazie jest przeprowadzamy analizę sytuacji rynkowej, kosztowej oraz finansowej. Przechodzimy do kolejnej fazy tylko wtedy, gdy występują duże szanse na wyjście z kryzysu przy akceptowanych kosztach i dostępnych wymaganych źródłach finansowania.

Faza 2

Podjęcie działań natychmiastowych. Celem jest zapewnienie krótkookresowej zdolności do przetrwania.

W tej fazie opracowujemy i podejmujemy działania nawet nieoptymalne ale natychmiastowe. Przede wszystkim wprowadzamy oszczędności kosztowe i koncentrujemy uwagę na obszarach rentownych. Dążymy do stworzenia większej płynności finansowej poprzez zmianę modelu działalności oraz zarządzania finansami i zapasami.

Faza 3

Opracowanie koncepcji uzdrawiania. Celem jest stworzenie podstaw do uzdrawiania.

Opracowujemy strategiczne kierunki (strategia produktowa, finansowa i inne), określamy optymalną wielkość przedsiębiorstwa i jego części (produkcja, sprzedaż, zaopatrzenie, administracja itp.), przygotowujemy plan sprzedaży i kosztów oraz przygotowujemy koncepcję finansowania przedsiębiorstwa.

Faza 4

Zastosowanie niezbędnych zmian. Celem jest uzyskanie siły dochodowej.

W tej fazie podejmujemy działania organizacyjno-finansowe. Planujemy przedsięwzięcia w czasie oraz określamy odpowiedzialność za ich wykonanie. Określamy ścieżkę krytyczną przedsięwzięć. Wprowadzamy punkty oceny działań oraz bieżącą kontrolę wyników.

Faza 5

Komunikowanie się. Celem jest zapewnienie niezbędnej postawy społecznego zaufania.

W istocie tę fazę realizujemy przez cały okres uzdrawiania. Jej celem jest zachowanie przez firmę klientów, dostawców, banków oraz pracowników. Przy ograniczonych zasobach ważnym jest rozpoznanie interesariuszy – uczestników zainteresowanych sanacją (uzdrowieniem firmy), ustalamy ich strukturę i znaczenie. Dążymy do uzyskania porozumienia co do zakresu i treści informacji dla zachowania dotychczasowych relacji.

Oceny kondycji finansowej dokonujemy w sposób zróżnicowany ze względu na podmiot dokonujący wyceny (menadżerowie, kredytodawcy, banki, udziałowcy i akcjonariusze). Zapewniamy odpowiednią komunikację w kryzysie za jeden z celów strategicznych uważając konieczność podejmowania działań pokazujących, że faktyczne przyczyny kryzysu w przedsiębiorstwie są zewnętrzne i że firma jest w stanie dostosować się i przetrwać. Podnosimy zaufanie tak pracowników jak i otoczenia przedsiębiorstwa.

KANTORINO oferuje usługę pomocy firmom znajdującym się w różnych fazach kryzysu. Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji programów naprawczych i wiele sukcesów. Naszymi atutami są: doświadczeni praktycy zarządzania, uznani prawnicy, aktywni inwestorzy, wieloletnie doświadczenie, specjalizacja w Prawie Upadłościowym i Naprawczym, pełna poufność, duże zaangażowanie i możliwość outsourcingu sił sprzedaży, rozwoju i marketingu w celu zminimalizowania bieżących kosztów i zobowiązań. Oferujemy też profesjonalną usługę doradczo-prawną pomocy firmom zagrożonym upadłością.

Im szybciej podejmiemy działania naprawcze tym większe prawdopodobieństwo sukcesu. Nie zwlekaj!

Skontaktuj się z nami i poznaj możliwe rozwiązania jakie dla Ciebie mamy.

ZAPYTAJ O WYCENĘ