Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz plików cookies
dotycząca korzystania z serwisu kantorino.com

Dane pozyskiwane w ramach serwisu są szczególne chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka prywatności i zasady wykorzystania plików cookies w serwisie internetowym są udostępniane wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.

Właściciel serwisu zapewnia ochronę prywatności na poziomie odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa  w szczególności przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 wraz z późn. zm. oraz przez ustawę z dnia 18 lipca o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 wraz z późn. zm.

Właściciel serwisu może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych następuje zarówno automatycznie jak i na skutek działania osób odwiedzających serwis w zależności od charakteru danych.

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu akceptuje akceptuje w całości zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności oraz plików cookies.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

1. Właścicielem i operatorem serwisu jest spółka Kantorino Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61 lok. 228, 01-031 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401080, NIP 5252520486, o kapitale zakładowym wynoszącym 310.000 złotych polskich w pełni opłaconym, reprezentowany przez Marcina Mazura – Prezesa Zarządu

Serwis pozyskuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu:

 • zbierając automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies,

 • poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach dostępnych na stronach serwisu,

 • poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Na ogół Cookies  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty użytkownika w serwisie i obejmujące w szczególności: adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu.

4. Zebrane dane nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.

5. Niniejsza polityka prywatności odnosi się tylko do tego serwisu internetowego. Nie dotyczy natomiast stron, do których odnośniki mogą się znajdować w tym serwisie. Osobom odwiedzającym inne serwisy zalecamy, aby na stronach, do których znajdują się odnośniki w serwisie kantorino.com, zapoznawać się z politykami prywatności na tych stronach.

6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  • utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 2. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć,

  • „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników,

  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,

  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika, np. w zakresie wybranego języka.

 3. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 4. Najczęściej oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Zmian tych dokonuje się w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu użytkownika.

 5. Więcej informacji na temat możliwości i sposobach obsługi plików cookies jest dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

7. Przetwarzanie danych osobowych, informacje o formularzach

 1. W przypadku gromadzenia danych osobowych przez operatora serwisu są one przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 lub pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 wraz z późn. zm.).

 2. W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych które są wyłączenie dobrowolnie podane przez użytkownika serwisu.

 3. W ramach formularza rejestracyjnego mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, login, hasło.

 4. Dane zawarte w formularzach, przekazane operatorowi serwisu przez użytkownika serwisu, nie są udostępniane podmiotom trzecim (z wyłączeniem podmiotów powiązanych z operatorem serwisu) inaczej, niż za zgodą użytkownika.

 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania rejestracji w ramach serwisu oraz w celach marketingowych własnych produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów powiązanych z operatorem serwisu, w szczególności oferowania produktów, reklamowych, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym/weryfikacyjnym lub w wiadomości e-mail.

 6. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w przypadkach określonych w art. 23. ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych, poprzez wysłanie na adres stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.

 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez operatora serwisu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, stosownie do art. 7 pkt 5 ww. ustawy, zgoda może być odwołana w każdym czasie. Niniejsze uprawnienie jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.

 8. Użytkownik serwisu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku gdy użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania niniejszej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.

 9. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej (w szczególności Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j. b. r. – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innym podmiotom, z którymi operator serwisu w takim zakresie współpracuje.

 10. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).

 11. Użytkownik w każdej chwili ma pr